Polityka Prywatności

Polityka prywatności oraz plików cookies Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.hikari.com.pl

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://www.hikari.com.pl.

Administratorem Sklepu jest Agata Hełm, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „HIKARI Agata Hełm” z siedzibą w Polskiej Nowej Wsi (46-070), ul. Ogrodowa 15, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 7542931158.

Kontakt z administratorem Sklepu możliwy pod adresem e-mail: kontakt@hikari.com.pl.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1)      Administrator – Agata Hełm, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „HIKARI Agata Hełm” z siedzibą w Polskiej Nowej Wsi (46-070), ul. Ogrodowa 15, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 7542931158,

2)      Sklep – Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://www.hikari.com.pl,

3)      Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Sklepu.

§ 2

Dane osobowe

 

1.      Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych), RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.      Administrator zapewnia, że gromadzone przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem oraz dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

3.      Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników korzystających ze Sklepu: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Użytkowników nie będących Konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika.

4.      Podanie danych osobowych wymienionych w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie. Zakres niezbędnych do zawarcia umowy danych każdorazowo wskazany jest podczas składania zamówienia w Sklepie oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

5.      Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych na stronie Sklepu oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych wymaganych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej oznacza brak możliwości zawarcia tejże umowy.

6.      Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Sklepie takich jak formularz założenia konta, formularz zamówienia, formularz zapisu na newsletter.

7.      Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

8.      Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza założenia konta przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta Użytkownika w Sklepie.

9.      Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu realizacji zamówienia.

10.  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter, przetwarzane są w celu przesyłania newslettera.

11.  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika są ponadto przetwarzane zgodnie z przepisami prawa dla celów rachunkowych i podatkowych.

12.  Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

13.  Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

1)      prawo do wglądu do swoich danych osobowych,

2)      prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

14.  Zgodnie z RODO, w związku z przekazaniem nam danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

1)      prawo do uzyskania informacji, w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane osobowe – w razie dalszych pytań w tym zakresie prosimy o informację pod adres kontakt@hikari.com.pl.

2)      prawo do dostępu i aktualizacji danych – dostęp do swoich danych Użytkownik posiada na swoim koncie w Sklepie, może je tam edytować oraz aktualizować. Użytkownik, który nie założył konta w Sklepie, może otrzymać informacje o swoich danych po uprzednim kontakcie z Administratorem, który na jego życzenie może dane przetworzyć lub zaktualizować.

3)      prawo do usunięcia danych (odmowa całkowitego usunięcia danych następuje jedynie na podstawie obowiązujących przepisów prawa – np. dotyczących przechowywania dokumentacji rachunkowej).

4)      prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.

5)      prawo zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych.

6)      prawo do cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika.

7)      prawo do przeniesienia danych.

8)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

15.  Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez nas tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, jak również po jej zakończeniu w następujących celach:

1)      wykonywania obowiązków narzuconych przepisami prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych.

2)      dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.

3)      statystycznych i archiwizacyjnych.

16.  Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

1)      HEKKO.PL, H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7822622168 REGON: 364261632 KRS: 0000612359 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

2)      wybrany przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora – w celu dostawy zamówień składanych przez Użytkownika w Sklepie,

3)      biuro księgowe świadczące usługi rachunkowe,

4)      w przypadku Użytkownika, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

§ 3

Pliki cookies

1.      Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2.      Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

3.      Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika może być utrudnione.

4.      Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy do tego służące lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Sklepu:

1)      piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku,

2)      kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Sklepu.

§ 5

Logi serwera

1.      Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep.

2.      Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3.      Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4.      Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5.      Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć